Pyralidae

Dioryctria
abietella
Elophila
nymphaeata
Pyralis
farinalis