Papilionidae

Iphiclides
podalirius
Papilio
machaon
Parnassius
apollo
mnemosyne
Zerynthia
polyxena